Nome farmaceutico

    • Herba Sisymbrii (= Herba Erysimi):